Nokia 3310
Nokia Series 30+, 2.4", 2 MP, 80g, 2017